1. Inleiding
Deze Richtlijnen en dienstbeschrijving ‘Google Ads Campagne’ vormen een aanvulling op de ‘Algemene Voorwaarden van De Nationale Adviesbalie’ en zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen De Nationale Adviesbalie en de Opdrachtgever. Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Richtlijnen en instemt met de inhoud daarvan.
De Nationale Adviesbalie behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform artikel 2.3 tijdig, onder kennisgeving van de betreffende wijzigingen, door De Nationale Adviesbalie aan Opdrachtgever worden medegedeeld. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde via www.nab.nl worden opgevraagd.

2. Definities
Voor zover niet anders bepaald, zijn de in deze Richtlijnen met een hoofdletter geschreven begrippen gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.
In deze Richtlijnen komt aan de volgende begrippen, onderstaande betekenis toe:
Klik:
Een klik door de gebruiker op de Tekstadvertenties in gesponsorde resultaten van de zoekmachine, waarna de gebruiker wordt doorgelinkt naar de website van de Opdrachtgever.
Tekstadvertentie:
De advertentie van de Opdrachtgever, welke wordt opgenomen in zoekmachines inclusief een hyperlink die er voor zorgt dat na een Klik op de advertentie een gebruiker wordt doorgelinkt naar de website van de Opdrachtgever.
Zoekwoord:
Woord of woordcombinatie dat is opgenomen in de campagne om ervoor te zorgen dat de advertentie getoond kan worden op het moment dat de gebruiker van de zoekmachine het woord gebruikt in een zoekopdracht in de zoekmachine.

3. Dienstverlening Google Ads Campagne
De dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Samenstellen en redactie van een Tekstadvertentie voor de Opdrachtgever
2. Samenstellen en redactie van de Zoekwoorden voor de Opdrachtgever
3. Het koppelen van de Tekstadvertentie aan de website van de Opdrachtgever
4. Budget inzetten voor levering van bezoekers/Kliks naar de website van de Opdrachtgever
5. Plaatsen van Tekstadvertentie in zoekmachines
6. Het inkopen van Kliks en het beheer en management van het budget van de Opdrachtgever hiervoor
7. Het aanbieden van Kliks tegen markttarief aan de Opdrachtgever
8. Maandelijkse rapportage met resultaten waaronder de geleverde Kliks, aanvragen en de budgetbesteding over de afgelopen maand
9. Contact opnemen met de Opdrachtgever voor het opzetten van de campagne
10. Gedurende de looptijd van de Google Ads Campagne Overeenkomst wordt de campagne steeds gevolgd en geoptimaliseerd en indien gewenst, maandelijks met de Opdrachtgever besproken.
11. Indien de Opdrachtgever een tijdelijke verhoging van het campagnebudget heeft afgenomen, wordt dit budget in overleg met de Opdrachtgever besteed binnen de resterende looptijd van de campagne.
12. Indien nodig voor de optimalisatie van de campagne, dient de Opdrachtgever op aangeven van De Nationale Adviesbalie de toegang te verlenen tot het Google Analytics account dat gekoppeld is aan de betreffende website van de Opdrachtgever.

4. Website Opdrachtgever
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor wijzigingen aan zijn eigen website. Indien deze wijzigingen de naleving en uitvoerende prestatie van de dienstverlening van De Nationale Adviesbalie beïnvloeden, is de Opdrachtgever verantwoordelijk. De Opdrachtgever zal De Nationale Adviesbalie te allen tijde van eventuele veranderingen op de hoogte brengen.
De Nationale Adviesbalie is niet verantwoordelijk voor de gebruiker die via de Tekstadvertentie op de website van de Opdrachtgever komt.

5. Tekstadvertenties
De Nationale Adviesbalie zal de Tekstadvertenties in het zoeknetwerk van Google Ads plaatsen om zodoende Kliks naar de website van de Opdrachtgever te genereren. De Tekstadvertentie wordt gekoppeld aan zogenaamde “Zoekwoorden”. De Opdrachtgever is ermee bekend dat De Nationale Adviesbalie het beleid met betrekking tot de Tekstadvertenties, Zoekwoorden en Kliks zelfstandig vaststelt.
De Nationale Adviesbalie verstrekt geen rapportage en biedt geen inzage in dit beleid. Indien de Opdrachtgever meer over het beleid wil weten, kan hij contact opnemen met de campagneleider van De Nationale Adviesbalie via (055) 5395650 (lokaal tarief).

De Opdrachtgever is er mee bekend dat in de zoekmachines Tekstadvertenties worden getoond in volgorde van ranking en op basis van de biedprijzen. De biedprijzen kunnen veranderen. De Nationale Adviesbalie kan hier geen invloed op uitoefenen. Voor het plaatsten van de Tekstadvertentie is De Nationale Adviesbalie gebonden aan de voorwaarden van de betreffende zoekmachine en/of website(s).

6. Zoekwoorden
De Nationale Adviesbalie is te allen tijde gerechtigd bepaalde Zoekwoorden te weigeren of te verwijderen bijvoorbeeld indien deze inbreuk maken op rechten van derden. De Nationale Adviesbalie zal zich daarbij houden aan de richtlijnen van de betreffende zoekmachine.
Bij de Google Ads Campagne kan de Opdrachtgever naast de standaard Zoekwoorden als aanvulling zelf Zoekwoorden opgeven. De Nationale Adviesbalie behoudt zich het recht voor deze aangeleverde zoekwoorden te weigeren als deze zoekwoorden in strijd zijn met het beleid van Google of als toevoegen van deze zoekwoorden niet bijdragen aan de kwaliteit van de lopende campagne.

7. Vergoedingen
Gedurende de campagneperiode geldt dat de prijs per Klik wordt bepaald door de marktprijs. Deze is onderhevig aan vraag en aanbod, en staat dus niet vast.
Voor het bepalen van de hoeveelheid Kliks is de administratie van De Nationale Adviesbalie leidend.
Voor zover niet anders bepaald, is het campagnebudget opgebouwd uit een budget voor het inkopen van Kliks en een budget voor het beheren en managen van de campagne door De Nationale Adviesbalie en een budget voor het afhandelen van de aanvragen die telefonisch of via het contactformulier bij het Cliënt Contact Center van De Nationale Adviesbalie binnenkomen.

8. Toegang tot account Opdrachtgever
Op verzoek dient de Opdrachtgever De Nationale Adviesbalie toegang te verlenen tot zijn Google Analytics account.
Indien De Nationale Adviesbalie een reeds bestaande Google Ads Campagne overneemt, dient de Opdrachtgever De Nationale Adviesbalie toegang te verlenen tot de inhoud van deze campagne, zodat De Nationale Adviesbalie de opzet, beheer, management en rapportage van de Opdrachtgever kan overnemen. In dit geval blijft het mediabudget van de desbetreffende campagne de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
Informatie die door de toegang tot het Google Analytics account en/of de Google Ads Campagne wordt verworven, wordt uitsluitend gebruikt voor de optimalisatie van de campagne van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever De Nationale Adviesbalie de toegang weigert of tussentijds ontzegt, waardoor De Nationale Adviesbalie de dienstverlening niet kan starten of voortzetten, zal De Nationale Adviesbalie de volledige management fee kosten in rekening brengen.

9. Campagneperiode en beëindiging
9.1. Na het verstrijken van de minimale looptijd, wordt de Overeenkomst stilzwijgend en automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. De Overeenkomst is vanaf dat moment steeds tegen het einde van de campagnemaand opzegbaar. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
De Nationale Adviesbalie zal zich inspannen het maandbudget gelijkmatig over de maand te verdelen. Na afloop van de campagne is De Nationale Adviesbalie gerechtigd om (naar haar eigen keuze) eventueel niet gebruikte mediabudget uit te geven door de campagne 1 maand extra door te laten lopen, dan wel om het niet gebruikte mediabudget te crediteren aan de Opdrachtgever. Indien de campagne een maand doorloopt, is de Opdrachtgever geen extra management fee verschuldigd.
Bij beëindiging van de Google Ads Campagne worden op verzoek van de Opdrachtgever uitsluitend de gegevens met betrekking tot de opzet van de campagne (de Zoekwoorden en teksten) verstrekt.

9.2. Indien de Opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld door De Nationale Adviesbalie waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, (I) niet binnen de redelijke termijn reageert op De Nationale Adviesbalie voor het opzetten van de Google Ads Campagne, of (II) de startdatum van de campagne uitstelt, is De Nationale Adviesbalie gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder schade plichtig te zijn jegens de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever is in dat geval verplicht om in ieder geval de opstartkosten en eventuele andere schade en kosten van De Nationale Adviesbalie aan De Nationale Adviesbalie te voldoen.
Bij beëindiging van de Google Ads Campagne wordt op verzoek van de Opdrachtgever uitsluitend campagnedata verstrekt.
De Nationale Adviesbalie zal zich inspannen het maandbudget gelijkmatig over de maand te verdelen. Na afloop van de campagne is De Nationale Adviesbalie gerechtigd om (naar haar eigen keuze) eventueel niet gebruikte mediabudget uit te geven door de campagne 1 maand extra door te laten lopen, dan wel om het niet gebruikte mediabudget te crediteren aan de Opdrachtgever. Indien de campagne een maand door loopt, is de Opdrachtgever geen extra management fee verschuldigd.

10. Klikfraude
De zoekmachines waar de Tekstadvertenties door De Nationale Adviesbalie geplaatst worden, hebben verfijnde hulpmiddelen om Klikfraude te voorkomen en te identificeren. Zij gebruiken onder meer fraudefilters om oneigenlijke Kliks eruit te filteren. De zoekmachines laden geen Kliks die verdacht worden geacht.
Indien de Opdrachtgever het vermoeden heeft dat er sprake is van onbevoegde Kliks naar zijn website, ongewoon lage conversie cijfers, en/of Kliks die van buiten Nederland worden gegeneerd, kan hij per e-mail, contact op nemen met De Nationale Adviesbalie. De Opdrachtgever zal zijn e-mail voorzien van een nadere onderbouwing van zijn vermoeden. Indien De Nationale Adviesbalie als gevolg hiervan tot de conclusie komt dat er sprake zou kunnen zijn van Kliks, zal zij de betreffende zoekmachine hierover informeren. De zoekmachine zal de klacht onderzoeken en zal vervolgens aan De Nationale Adviesbalie laten weten of vervolg kan worden gegeven aan het aanpakken van de klacht. De Nationale Adviesbalie zal de richtlijnen van de Klikfraude zoals die door elke zoekmachine wordt opgesteld volgen. Het besluit/advies van de zoekmachine hierin is dan ook leidend.

11. Wijze van uitvoering
De in de rapporteringen van De Nationale Adviesbalie genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn uitsluitend indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of aantallen die op een factuur door De Nationale Adviesbalie aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.