Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin precies is aangegeven waarvoor welk perceel gebruikt mag worden en welke regels er zijn. Alles wordt hierbij zo verdeeld dat iedereen zo min mogelijk last van elkaar heeft. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld of je op een perceel alleen mag wonen of dat je er bijvoorbeeld ook een café mag beginnen. Gemeentes kunnen besluiten een bestemmingsplan te wijzigen. Verandert er iets waar jij als burger nadeel van ondervindt, dan kun je hier tegen in gaan. Dit valt dan onder ruimtelijk ordeningsrecht.

Publiceren bestemmingsplan

Als de gemeente van plan is het bestemmingsplan te wijzigen, dan moet dit worden aangekondigd. Dit gebeurt in de plaatselijke krant en op de website. Vervolgens worden er inspraakavonden georganiseerd, waarbij iedereen zijn zegje kan doen. Het is belangrijk om voor jezelf te bekijken of de verandering van het bestemmingsplan consequenties heeft voor jouw woonsituatie. Heeft de gemeente bijvoorbeeld besloten dat het pand van de buurman voortaan gebruikt mag worden voor horeca, dan kan dit voor jou en de waarde van jouw huis heel wat gevolgen hebben.

Bezwaar bestemmingsplan

De gemeente begint meestal met het publiceren van een voorontwerpbestemmingsplan. Op basis van dit plan kun je een inspraakreactie indienen. Bij het maken van het ontwerp bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inspraakreacties. Tegen het plan dat hieruit voortvloeit kun je vervolgens je zienswijze indienen. Het indienen van deze zienswijze is heel belangrijk. Doe je dit niet, dan kun je ook niet in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Hou dan ook de gemeentelijke publicaties goed in de gaten, zodat je niet te laat bent met actie ondernemen.

In beroep

Wordt er bij het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan niet geluisterd naar jouw op- of aanmerkingen en heb je wel grote problemen met de beslissingen van de overheid op dit vlak, dan kun je in beroep. Beroep aantekenen moet binnen zes weken nadat het besluit is genomen. Ben je te laat, dan heb je pech. Er zal een beroepsschrift moeten worden ingediend. Dit is een brief aan de rechtbank waarin je aangeeft het niet eens te zijn met het besluit. Het inschakelen van een advocaat is in dit soort zaken niet verplicht. Je mag het beroepsschrift ook zelf indienen. Wij adviseren echter om wel hulp in te schakelen. Het zijn vaak complexe zaken, waarbij ook juridisch het nodige moet gebeuren. Wil je kans van slagen hebben, dan is het zeker verstandig om een bestuursrecht advocaat in te schakelen. Wil jij in contact komen met een goede bestuursrecht advocaat? Wij hebben altijd een specialist bij jou in de buurt. Neem contact op met onze juridisch adviseurs. Zij kijken samen met jou of het inschakelen van een advocaat zinvol kan zijn. Je kan ze ook zelf even bellen op 088-6002811 (gebruikelijke belkosten).

Zitting

Na het indienen van het beroepsschrift bekijkt de rechtbank of alle stukken aanwezig zijn en of het nog mogelijk is om tot een schikking te komen. Is dit niet het geval, dan zal er een inhoudelijke zitting plaatsvinden. Tijdens deze zitting kun je je standpunten toelichten. De kans is groot dat de rechter ook een aantal vragen zal stellen. Na de zitting doet de rechter niet direct een uitspraak. Deze krijg je een aantal weken na de zitting thuis gestuurd.