1. DefinitiesI
n deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:De Nationale Adviesbalie: de handelsnaam van besloten vennootschap De Nationale Adviesbalie B.V.Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met De Nationale Adviesbalie een overeenkomst van opdracht aan gaat.Opdracht c.q. overeenkomst: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij De Nationale Adviesbalie zich jegens Opdrachtgever verbindt dienstverlenende werkzaamheden te verrichten.

2. Algemeen
2.1 De Opdrachtgever kan Juridische Diensten afnemen van De Nationale Adviesbalie. Alle Juridische Diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met De Nationale Adviesbalie.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Nationale Adviesbalie gedane aanbiedingen, offertes, voorstellen en acceptaties daarvan en/of door De Nationale Adviesbalie gesloten Overeenkomsten waarbij De Nationale Adviesbalie zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aan De Nationale Adviesbalie gelieerde vennootschappen, bestuurders, en bij De Nationale Adviesbalie werkzame werknemers en ingeschakelde derden die, op welke wijze dan ook, voor De Nationale Adviesbalie werkzaam zijn of zijn geweest en zij kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In geen geval kan Opdrachtgever een andere dan De Nationale Adviesbalie tot nakoming van de overeenkomst aanspreken.

2.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5 De Nationale Adviesbalie is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten, alsmede op lopende overeenkomsten. Wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, waarna deze van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming en einde van de overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door De Nationale Adviesbalie een bevestiging aan Opdrachtgever is verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven (e-mail)adres, dan wel door aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte en/of aanbieding van De Nationale Adviesbalie per e-mail aan De Nationale Adviesbalie, dan wel in het geval het aanbod op elektronische wijze is betaald, dan wel door ondertekening van een daartoe door De Nationale Adviesbalie gehanteerd document, dan wel door een mondeling of schriftelijk bericht van Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie waaruit blijkt dat Opdrachtgever wenst dat De Nationale Adviesbalie met de werkzaamheden aanvangt, dan wel op het moment dat De Nationale Adviesbalie van Opdrachtgever een opdrachtbevestiging ontvangt.

3.2 De Nationale Adviesbalie en Opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst van opdracht tussen De Nationale Adviesbalie en Opdrachtgever.

3.3 De Nationale Adviesbalie is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, bijvoorbeeld als sprake is van een aanvraag die zij op grond van beroepsregels niet kan accepteren, dan wel de kwaliteit van haar werk onvoldoende gewaarborgd is. De Nationale Adviesbalie behoudt zich het recht voor een geaccepteerde Opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die annulering van de opdracht noodzakelijk maken. In een dergelijk geval ontvangt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

3.4 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat De Nationale Adviesbalie met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4. Honorarium
4.1 Tenzij uit de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat de Opdracht voor een vast bedrag is aangenomen, heeft De Nationale Adviesbalie het recht om de (uur)tarieven aan te passen.

4.2 Verschotten (noodzakelijke kosten gemaakt voor diensten van anderen om de Opdracht te kunnen verlenen), zijn niet in de vaste prijs of het honorarium verwerkt en worden aan de Opdrachtgever doorbelast. Het gaat daarbij onder meer om griffierecht, kosten deurwaarder, koerierskosten, vertaalkosten en andere verschotten. Het bijwonen, in persoon of telefonisch, van mediation tussen Opdrachtgever en werkgever door De Nationale Adviesbalie geschiedt op basis van uurtarief en vormt geen onderdeel van een prijsafspraak van bijvoorbeeld no cure no pay of een vaste eigen bijdrage.

4.3 Wanneer Opdrachtgever en De Nationale Adviesbalie overeen zijn gekomen dat er door Opdrachtgever bijvoorbeeld enkel een eigen bijdrage wordt betaald, komen alle kosten die De Nationale Adviesbalie kan verhalen op de Werkgever aan de De Nationale Adviesbalie toe. Indien hierdoor een lagere beëindigingsvergoeding wordt betaald door Werkgever, dient de Opdrachtgever hiermee in te stemmen. In elk geval kan er niet onderhandeld worden over de juridische kosten, indien hier in welke vorm dan ook op een ander punt lager wordt ingezet dient Opdrachtgever hiermee in te stemmen.

De Nationale Adviesbalie dient altijd in de gelegenheid gesteld te worden de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen bij de werkgever van Opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden bij het verstrekken van de Opdracht door middel van de door de De Nationale Adviesbalie aan Opdrachtgever verstuurde factuur. Deze factuur geeft de betaalmogelijkheden aan en zal per mail worden verzonden aan Opdrachtgever bij het verstrekken van de Opdracht. Bezwaren tegen de hoogte van de verstrekte facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Door De Nationale Adviesbalie te verzenden facturen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening.

5.2 Bij niet (tijdige) betaling behoudt De Nationale Adviesbalie zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn of haar verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

5.3 Indien de factuur omtrent de juridische kosten via Opdrachtgever dient te verlopen conform afspraak in de vaststellingsovereenkomst, dan dient Opdrachtgever hieraan mee te werken conform de afspraak die hierover is gemaakt.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Aan De Nationale Adviesbalie verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van De Nationale Adviesbalie, niet tot resultaatverplichtingen.

6.2 De Nationale Adviesbalie bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is DE NATIONALE ADVIESBALIE toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte dienstverlenende werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart De Nationale Adviesbalie voor alle aanspraken van derden ter zake.

6.4 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie van Opdrachtgever en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen De Nationale Adviesbalie de dienstverlenende werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht zal dienen uit te voeren en af te ronden, slechts als fatale termijn te beschouwen indien en voor zover dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wel indien dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit.

6.5 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij De Nationale Adviesbalie de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

6.6 Indien De Nationale Adviesbalie haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment waarop De Nationale Adviesbalie alsnog redelijkerwijze in staat is deze na te komen.

Artikel 7. Medewerking door de Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan De Nationale Adviesbalie die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht c.q. voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan De Nationale Adviesbalie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever zal De Nationale Adviesbalie onverwijld informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.3 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd ,of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door De Nationale Adviesbalie is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld en is De Nationale Adviesbalie bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

7.4 Indien in de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten (waaronder begrepen vergoeding voor verrichte werkzaamheden) ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, dan komen deze geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Reclames
8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan De Nationale Adviesbalie kenbaar te worden gemaakt.

8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde Opdracht, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van De Nationale Adviesbalie waarop de reclame geen betrekking heeft.

8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium/bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 9. Geheimhouding
9.1 De Nationale Adviesbalie en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan De Nationale Adviesbalie zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de Opdracht. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien de Opdrachtgever De Nationale Adviesbalie van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

9.2 De Nationale Adviesbalie is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan De Nationale Adviesbalie bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van De Nationale Adviesbalie waaronder begrepen het door De Nationale Adviesbalie of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor De Nationale Adviesbalie voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.

9.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nationale Adviesbalie is het de Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van De Nationale Adviesbalie openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van De Nationale Adviesbalie, op de Opdrachtgever een wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1 In het kader van de Opdracht door Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie verstrekte persoonsgegevens zullen door De Nationale Adviesbalie met de grootst mogelijke zorg en conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. De Nationale Adviesbalie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 11. IE-Rechten
11.1 De Nationale Adviesbalie behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, opinies en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van De Nationale Adviesbalie toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De Nationale Adviesbalie zal de werkzaamheden naar beste kunnen (laten) verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie onjuiste, onvolledige of ontijdige informatie heeft verstrekt, zijn De Nationale Adviesbalie en de door De Nationale Adviesbalie bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.2 De aansprakelijkheid van De Nationale Adviesbalie, alsmede haar bestuurders, haar werknemers en de door De Nationale Adviesbalie bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Nationale Adviesbalie gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

12.3 In het geval de in artikel 13.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van De Nationale Adviesbalie, alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Nationale Adviesbalie bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald voor de Opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

12.4 De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

12.5 Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Opdrachtgever.

12.6 In afwijking van artikel 7:412 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tegen De Nationale Adviesbalie tot afgifte van stukken die zij ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen, door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop haar bemoeiingen zijn geëindigd.

12.7 De Nationale Adviesbalie staat niet in voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. Bij communicatie met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail, is De Nationale Adviesbalie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie.

12.8 De Nationale Adviesbalie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Nationale Adviesbalie gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Nationale Adviesbalie kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

12.9 Als (een deel van) de Opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

13. Einde van de overeenkomst
13.1 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opzegging door één der partijen dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.

13.2 Ingeval van opzegging door Opdrachtgever blijft Opdrachtgever gehouden de volledige vergoeding te voldoen voor de afgenomen werkzaamheden. De volledige vergoeding omvat in ieder geval het aantal door De Nationale Adviesbalie aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zijnde ten minste € 145,- euro per uur te vermeerderen met 21% btw en daarmee de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten. Er vindt derhalve geen restitutie plaats. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld een offerte op basis van no cure no pay is afgesproken met een vaste eigen bijdrage, en de Opdrachtgever opzegt, De Nationale Adviesbalie een factuur kan versturen naar Opdrachtgever voor een bedrag dat hoger uitvalt dan de vaste eigen bijdrage.

Opdrachtgever is in ieder geval gehouden om de volledige vergoeding voor de juridische kosten te voldoen, als Opdrachtgever De Nationale Adviesbalie passeert door zonder overleg met De Nationale Adviesbalie akkoord te aan met de vaststellingsovereenkomst (in dat geval heeft De Nationale Adviesbalie geen kans gehad om de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen op werkgever) en/of als De Nationale Adviesbalie geen contact meer krijgt met Opdrachtgever en Opdrachtgever niks meer van zich laat horen, en/of als Opdrachtgever om wat voor reden dan ook beslist om toch geen tegenvoorstel te doen aan een werkgever terwijl De Nationale Adviesbalie hiertoe al wel een brief heeft opgesteld, en/of als Opdrachtgever om wat voor reden dan ook beslist om te stoppen met de dienstverlening van De Nationale Adviesbalie waardoor De Nationale Adviesbalie geen kans heeft om de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten te verhalen op werkgever.