Als ambtenaar heb je naast specifieke rechten ook een aantal plichten. Je moet je aan de gestelde regels houden. Wanneer je dit niet doet kan dit worden gezien als plichtsverzuim. Hierdoor kunnen er maatregelen worden getroffen. In het ergste geval volgt er disciplinair ontslag. Indien dit gebeurd heb je vaak geen recht op uitkering. Het heeft dus grote gevolgen. Disciplinair ontslag kan je vergelijken met ontslag op staande voet binnen het normale arbeidsrecht. Het is dan ook belangrijk dat je hier goed op reageert. Neem dan ook altijd een advocaat in de armen die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht. Een ambtenarenrecht advocaat weet als geen ander wat de exacte regels zijn en zal de juiste acties uitzetten.

Goede reden disciplinair ontslag

De werkgever moet goede redenen hebben om disciplinair ontslag aan te vragen. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim. Er is sprake van plichtsverzuim wanneer een ambtenaar een voor hem/haar geldend voorschrift heeft ovetreden of verkeerd handelt. Dit plichtsverzuim hoeft niet noodzakelijk plaats te vinden op werk, maar kan ook in de privésfeer plaatsvinden. Bijvoorbeeld een politieagent die zich schuldig maakt aan diefstal. Het plichtsverzuim moet wel bewezen worden. Het bevoegd gezag beslist of er inderdaad sprake is van disciplinair ontslag. Ook bepalen zij welke straf de ambtenaar krijgt.

Bezwaar disciplinair ontslag

Maak altijd bezwaar tegen disciplinair ontslag. In de meeste gevallen vervalt je recht op een uitkering en dit heeft grote financiële gevolgen. Het is belangrijk dat je binnen zes weken bezwaar maakt. Schakel hiervoor altijd rechtsbijstand in van een advocaat. Zij kennen als geen ander alle rechten en plichten van de ambtenaar. Met de hulp van een gespecialiseerde advocaat heeft jouw zaak de grootste kans van slagen. Soms wordt er een voorlopige voorziening getroffen. De reden hiervoor is dat de bezwaarschriftprocedure een lange doorlooptijd heeft.