Als ondernemer kun je op verschillende manieren te maken krijgen met aansprakelijkheid. Word je aansprakelijk gesteld, dan kun je het beste direct een gespecialiseerde advocaat in de arm nemen om je hierin bij te staan. Deze kan ervoor zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Schuldaansprakelijkheid

Er zijn twee soorten aansprakelijkheid. Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Wat zijn nou eigenlijk de verschillen? Bij schuldaansprakelijkheid moet er voldaan worden aan drie voorwaarden.

  • Er is sprake van onrechtmatig handelen. Er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen.
  • Je hebt schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen.
  • Er is schade ontstaan door het onrechtmatig handelen.

Risicoaansprakelijkheid

Naast schade die je zelf veroorzaakt, kan je ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan. Bij risicoaansprakelijkheid kunnen dit de volgende oorzaken zijn.

  • Personeel
  • Niet-ondergeschikten
  • Gebouwen
  • Gebrek in product
  • Milieuschade
  • Schade werknemers

Personeel

Pleegt jouw werknemer tijdens werktijd een onrechtmatige daad? Dan ben je als werkgever aansprakelijk. Je bent niet persoonlijk schuldig aan het voorval, maar je bent wel verantwoordelijk voor het vergoeden van eventuele schade.

Niet-ondergeschikten

Huur jij iemand in en pleegt deze partij tijdens het werk een onrechtmatige daad, dan ben je ook aansprakelijk.

Gebouwen

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor schade die jouw gebouwen kunnen veroorzaken aan anderen. Hierbij kun je denken aan schade door achterstallig onderhoud of een bouwkundig gebrek. Bijvoorbeeld een dakpan die naar beneden valt en op een auto terecht komt.

Gebrek in product

Ontstaat er schade doordat het product dat je hebt geleverd een gebrek heeft, ook dan kun je aansprakelijk worden gesteld.

Milieuschade

Blijkt jouw bedrijf te zorgen voor milieuvervuiling (verontreiniging van bodem, lucht of water, geluidsoverlast, visuele hinder, stank of ecologische schade, dan kan de overheid je hiervoor aansprakelijk stellen.

Schade werknemers

Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer. Denk hierbij aan veilige machines en beschermingsmiddelen. Ontstaat er toch schade, dan kun je aansprakelijk worden gesteld.

Schadevergoeding

In de meeste gevallen komt het erop neer dat er een schadevergoeding betaald moet worden. Dit kan flink in de papieren lopen. Een goede, deskundige advocaat kan helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken.